kinQ

91 tekstów – auto­rem jest kinQ.

Miłość to nie: kochaj mnie, bo kocham Ciebie. Miłość to kocham Cię, kochaj siebie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 stycznia 2019, 00:01

Żeby zdo­być niez­do­byte mu­sisz zro­bić to cze­go nie zro­bił nikt. 

myśl • 2 grudnia 2018, 13:24

Dziel ciepło, miej ciepło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 czerwca 2017, 18:25

Oni są jak my 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 czerwca 2016, 08:59

słońce og­rze­wa świat,
roz­pa­la bar­wy życia
tam.... za oknem 

haiku
zebrał 4 fiszki • 27 czerwca 2016, 00:54

Chcąc ko­goś spro­wadzić na glebę trze­ba się wznieść do je­go po­ziomu.
Po­dob­nie, żeby ko­goś pod­nieść mu­sisz się trochę schy­lić. Na ty­le, żeby sięgnąć i nie za bar­dzo, bo możesz uszkodzić so­bie ple­cy wstając. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2016, 21:12

Kiedy jes­teś na dnie i na­wet pat­rze­nie w górę bo­li i oczy łza­wią wy­pala­ne nikłym światłem w od­da­li... może to to, co na­zywają oświece­niem. Może nie chodzi o zna­lezienie jas­ności, która Cię ośle­pi, tyl­ko dos­trzeżenie i do­cenienie cienia blas­ku mi­jające­go na skra­ju po­la widzenia.
Może mu­sisz po pros­tu poz­wo­lić się oświecić. 

myśl • 17 maja 2016, 23:31

Kiedy nie możesz pow­strzy­mać, pozwól. 

myśl dnia z 22 maja 2016 roku
zebrała 6 fiszek • 15 maja 2016, 23:37

Jed­no ciało nie może się znaj­do­wać w tym sa­mym miej­scu co dru­gie, ale dwa mogą być w jednym.
Czys­ta fizyka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2016, 19:24

Ludzie się zmieniają, tyl­ko że o 360 stop­ni.
Mi­mo, że mogą wyglądać tak sa­mo, podróż też się liczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2016, 13:29

kinQ

Wujek Romek radzi... jak zrobić, żeby postanowienia noworoczne nie zostały jedynie pustymi słowami, jak zmotywować się do czegokolwiek. W oparciu o źródła różne. http://somejapanesealltimearound.wordpress.com/2012/12/31/noworoczne-postanowienia-czyli-podstawy-robienia-czegokolwiek/

Zeszyty
  • haiku – Krótkie ut­wo­ry poetyc­kie o te­maty­ce ref­lek­sji nad ob­serwo­wal­nym światem, składające się z 17 sy­lab rga­nizo­wanych w struk­turze 5-7-5

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kinQ

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 10:37CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłość to nie: kochaj [...]

15 stycznia 2019, 00:01kinQ do­dał no­wy tek­st Miłość to nie: kochaj [...]

9 grudnia 2018, 00:04kinQ sko­men­to­wał tek­st Żeby zdo­być niez­do­byte mu­sisz [...]

2 grudnia 2018, 14:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby zdo­być niez­do­byte mu­sisz [...]

2 grudnia 2018, 13:25kinQ sko­men­to­wał tek­st Na słowie nie [...]

2 grudnia 2018, 13:24kinQ do­dał no­wy tek­st Żeby zdo­być niez­do­byte mu­sisz [...]

21 czerwca 2017, 13:49krysta sko­men­to­wał tek­st Dziel ciepło, miej ciepło.  

29 czerwca 2016, 21:43kinQ sko­men­to­wał tek­st Oni są jak my 

29 czerwca 2016, 16:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Oni są jak my 

27 czerwca 2016, 10:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st słońce og­rze­wa świat, roz­pa­la bar­wy [...]